Jump to content


- - - - -

Наш ЖЭК


 • This topic is locked This topic is locked
61 replies to this topic

#1 Holden

Holden

  Отсрочка от Армии

 • Пользователи
 • PipPipPipPip
 • 336 posts
 • :

Posted 05 June 2007 - 06:31 AM

Хёрмятли Интигам Муеллим,

Гёндярмиш олдугунуз халг тясярруфаты емалынын мяхсулуна гёря дярин тяшяккюрюмю билдирирям. Она бахыб сизи йада салырам!

Хёрмятля
 • 0

#2 Джябджибони

Джябджибони

  Житель

 • Пользователи
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1,201 posts
 • :

Posted 05 June 2007 - 06:36 AM

Хёрмятли Гюлчёхря,

Дюнян ипдян асдыгын бютюн простынялары геджя ясян гюджлю кюляк апарыб. Иннян беля аглары асанда хава хаггында мелуматы оху!

Хёрмятля
 • 0

#3 Holden

Holden

  Отсрочка от Армии

 • Пользователи
 • PipPipPipPip
 • 336 posts
 • :

Posted 05 June 2007 - 06:39 AM

Хёрметли Интигам Муеллим

Билдирдийиниз мелумат ючюн дерин тяшяккюрюмю билдирирям, учан аглары гоншулугда йашан Сона хала тапыб, мене гетириб!

Хёрмятля
 • 0

#4 Джябджибони

Джябджибони

  Житель

 • Пользователи
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1,201 posts
 • :

Posted 05 June 2007 - 06:55 AM

Хёрмятли Гюлчёхря,

Сона халанын отендефеки сяргюзяштлярини йада салыб гюлюмсюндюм. Гёрясян йазыг арвад йеня дя дама чыхыб "Карлсон" джизги филмини хатырлайырды, йохса хягигятян дя бизим аглар бинанын о бири башына учмаг игтидарындадыр. Зяннимджя, Сона х. симуля эдир.

Хёрмятля

Edited by Джябджибони, 05 June 2007 - 06:55 AM.

 • 0

#5 Holden

Holden

  Отсрочка от Армии

 • Пользователи
 • PipPipPipPip
 • 336 posts
 • :

Posted 05 June 2007 - 09:15 AM

Хёрмятли Интигам мюяллим

Сона ханымын сяргюзяштляри мяни дя гюлюмсямяйя вяба етди. Зяннимджя дя йазыг арвад Карлсонун маджяраларына йахын бир хяйат истейир, амма не еде билерик, гой арвад ейленсин.

Хёрмятля
 • 0

#6 SaintRush

SaintRush

  Stranger

 • Постояльцы
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1,333 posts
 • Time Online: 23m 57s

Posted 05 June 2007 - 10:02 AM

Эзизлярим Интигам муэллим вя Гюльчёхря ханым!

Сизин сон данышыгларывыз мяни дярин дюшюнджяляря вадар этди... Ахы Сона ханым тяк деилди.. Хяр заман янында Малыш лягябли Фязаиль вар иди. Редаксиямыза дахил олан чохсайлы зянгляри нязяря алараг Сизлярдян охуджуларымыза бу ушаг барядя даха этрафлы мялумат вермяинизи хахиш эдярдим.

Хёрмятля,

Edited by SaintRush, 05 June 2007 - 10:03 AM.

 • 0

#7 Джябджибони

Джябджибони

  Житель

 • Пользователи
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1,201 posts
 • :

Posted 05 June 2007 - 11:14 AM

Цитата(SaintRush @ Jun 5 2007, 02:02 PM) View Post
Эзизлярим Интигам муэллим вя Гюльчёхря ханым!

Сизин сон данышыгларывыз мяни дярин дюшюнджяляря вадар этди... Ахы Сона ханым тяк деилди.. Хяр заман янында Малыш лягябли Фязаиль вар иди. Редаксиямыза дахил олан чохсайлы зянгляри нязяря алараг Сизлярдян охуджуларымыза бу ушаг барядя даха этрафлы мялумат вермяинизи хахиш эдярдим.

Хёрмятля,
7 сайлы бинанын сакини,

Сона халанын йанындакы

«Малыша»

Хемин бинанын сакини,

Интигам муеллимден

Фязаиль!

Бесдир бош-бош мектубларла оз шехсиййетин этрафында диггят йаратдын. Имкан вер гоншулар бир-бирийнен унсиййет гурсун. Бир дя Сона халайа де ки, имкан оланда бюстхалтерини чыхарсын. Белке онда узундеки гырышлары билинмеди.

Хермятля Интигам.


 • 0

#8 SaintRush

SaintRush

  Stranger

 • Постояльцы
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1,333 posts
 • Time Online: 23m 57s

Posted 05 June 2007 - 11:27 AM

Хёрмятли управдом Гульчёхря ханым,

Бунула языб Сиздян хахиш эдирям ки, мяним, хяр бир Азярбайджан вятандашы кими, халгымызын гяляджяи наминя вурушан бир Фязаилин, Интигам муэллим тяряфиндян тапдаланмыш олмуш хюгугларымы бярпа эдясиниз!

Сизин вижданлы, гярязсиз вя эдалятли гярарывыза инанырам!

Хёрмятля,

Бина сакини,
Фязаил
 • 0

#9 Holden

Holden

  Отсрочка от Армии

 • Пользователи
 • PipPipPipPip
 • 336 posts
 • :

Posted 05 June 2007 - 11:43 AM

Цитата(SaintRush @ Jun 5 2007, 04:27 AM) View Post

Хёрмятли управдом Гульчёхря ханым,

Бунула языб Сиздян хахиш эдирям ки, мяним, хяр бир Азярбайджан вятандашы кими, халгымызын гяляджяи наминя вурушан бир Фязаилин, Интигам муэллим тяряфиндян тапдаланмыш олмуш хюгугларымы бярпа эдясиниз!

Сизин вижданлы, гярязсиз вя эдалятли гярарывыза инанырам!

Хёрмятля,

Бина сакини,
Фязаил


Хёрмятли бина сакини Фязаил,

Бунунла йазыб сизя билдирирям ки, яввялджя мян управдом дейилям, управдом Интигам мюяллимди. Сонра да, Интигам мюяллим дюз дейир, ния имкан вермирсиниз гоншулар юнсюят гурсунлар? Сона ханыма да, хаиш елийирям чатдырун ки, бесдир меним простыняларымы огурлады. Онлары гюя йахшы гоншу види иля мяня дамдан гайтарында , йарысы орда олмур! Мен ондан хаиш елемемишем онлары йыгсын меним учун!

Хёрмятля
Гюльчёхря
 • 0

#10 SaintRush

SaintRush

  Stranger

 • Постояльцы
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1,333 posts
 • Time Online: 23m 57s

Posted 05 June 2007 - 11:54 AM

Мёхтярям Интигам джянаблары,

Бунула языб Сизин нязяринизя чатдырырам ки, алдыгым сон мэлуматлар мяни чох кёврялтди... Сизин мяня гаршы иряли сюрдююнюз чох йерли вя мягсядйонлю ирадларыныз бир дяфя сюбут этди ки, Сиз бизим бина сакинляримиз гайгыкеш вя уряиюмушаг управдомусуз.

Яшасын Интигам муэллим!

Хёрмятля
 • 0

#11 Aya

Aya

  Росё-фудзё

 • Админы
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4,349 posts
 • :

Posted 05 June 2007 - 12:08 PM

Спасибо Интигам муаллиму за хорошее настроение в течении дня и умение держаться в рамках флудораздела)))).
 • 0

#12 Джябджибони

Джябджибони

  Житель

 • Пользователи
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1,201 posts
 • :

Posted 05 June 2007 - 12:12 PM

Цитата(SaintRush @ Jun 5 2007, 03:54 PM) View Post
Мёхтярям Интигам джянаблары,

Бунула языб Сизин нязяринизя чатдырырам ки, алдыгым сон мэлуматлар мяни чох кёврялтди... Сизин мяня гаршы иряли сюрдююнюз чох йерли вя мягсядйонлю ирадларыныз бир дяфя сюбут этди ки, Сиз бизим бина сакинляримиз гайгыкеш вя уряиюмушаг управдомусуз.

Яшасын Интигам муэллим!

Хёрмятля
Эзизим Фазик!Сизден алдыгым сон мектубдан беля анладым ки, меддахлыг бизим бинада баш алыб гедир. Билмирям, хамсы Гюлчёхря ханымын урейийумшаглыгындандыр, йохса Сона халанын хер шейи урейине салмагындан. Амма бир шейи дягиг билирям ки, сизин идеоложи мовгейиниз бина сакинлеринин фикирлери иле гети зиддиййет тешкил едир. Мектубларынызда ЖЭКын мюдюрю Офелйа ханым барядя, бинамызын йерляшдийи районун иджра хакиминин унванына хош сёзляр гёрмюрям. Зеннимдже, беле унутганлыгыныз геледжекде оз ардынджа бёйюк фесадлар гятиря биляр.

Папагынызы габагыныза гойун(положите) вя фикирляшюн. В конце-концов, бизим бинанын элиндян хяр шейи алмаг олар, амма сакинлерин идеаложи теблигатдан йайынмасына йол веря билмярям.

Кстати, ахшам су гялмийя биляр. Ваннаны долдурун.Интигам. Откат Интигам.


 • 0

#13 Джябджибони

Джябджибони

  Житель

 • Пользователи
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1,201 posts
 • :

Posted 05 June 2007 - 12:18 PM

Цитата(Aya @ Jun 5 2007, 04:08 PM) View Post
Спасибо Интигам муаллиму за хорошее настроение в течении дня и умение держаться в рамках флудораздела)))).
Хёрмятли Айбяниз ханым!
Бизим гёрдюйюмюз ишляри дейерлендирдийиниз ве узаггёрян сийасятин бир парчасы олмагы озюнюзя гыйдыгынза гёря сизя миннетдарам. Аллах бизим юзерларын омрунден кесиб сизе бехш етсин. Огланларымын икисиня дя Сизин адынызы вермишям. Аилямиз сизин дахили ве хариджи сийасетинизи дестеклейир.
Айбяниз х., о сёз вердийиниз тязя матор ноолду? Су 5-джи мертебейе кими галхыр, галан 4 мяртябя самотёкнан чиммякдян гозбел олуб (душа галхмыр). Вермясяниз дя олар...

Интигам. Откат Интигам.


 • 0

#14 buba

buba

  Пользователь

 • Пользователи
 • PipPipPip
 • 203 posts
 • :

Posted 05 June 2007 - 12:34 PM

Гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы

ёлдюм бурда
 • 0

#15 Джябджибони

Джябджибони

  Житель

 • Пользователи
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1,201 posts
 • :

Posted 05 June 2007 - 12:45 PM

Цитата(buba @ Jun 5 2007, 04:34 PM) View Post
Гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
ёлдюм бурда
Ханым, багышлайын, адынызы да билмирям! Дийясян, бинайа тязя кёчмюсюнюз, йа да мехлейе гедж-гедж чыхырсыныз.
Хаиш эдирям, бина сакинлерини мовджуд коммунал проблемлярля баглы клубдакы гёрющляриня мютемади гелишинизи темин едесиниз.
Интигам. Справка Интигам.

 • 0

#16 buba

buba

  Пользователь

 • Пользователи
 • PipPipPip
 • 203 posts
 • :

Posted 05 June 2007 - 12:52 PM

Интигам! Отстать еля мяндян... Мян не такая...
 • 0

#17 Holden

Holden

  Отсрочка от Армии

 • Пользователи
 • PipPipPipPip
 • 336 posts
 • :

Posted 05 June 2007 - 12:56 PM

Цитата(Джябджибони @ Jun 5 2007, 05:18 AM) View Post

Хёрмятли Айбяниз ханым!
Бизим гёрдюйюмюз ишляри дейерлендирдийиниз ве узаггёрян сийасятин бир парчасы олмагы озюнюзя гыйдыгынза гёря сизя миннетдарам. Аллах бизим юзерларын омрунден кесиб сизе бехш етсин. Огланларымын икисиня дя Сизин адынызы вермишям. Аилямиз сизин дахили ве хариджи сийасетинизи дестеклейир.
Айбяниз х., о сёз вердийиниз тязя матор ноолду? Су 5-джи мертебейе кими галхыр, галан 4 мяртябя самотёкнан чиммякдян гозбел олуб (душа галхмыр). Вермясяниз дя олар...

Интигам. Откат Интигам.


Хёрмятли Интигам Откат,

СС: Айбениз ханым
Фязаил
Сона

Бинанын сакинляриня гёстярдийиниз гайгыйа сизя, ЖЭКын мюдюрю Офелйа ханыма вя ЖЭКин бютюн ишчи хеййятиня дярин миннятдарлыгыми билдирирям. Айрыджа Айбениз ханымын гайгыкешлийи ону гюндян гюня гёзляримиздя уджалдыр! Аллах она узун ёмюр, джан саглыгы версин, биздян айырмасын!
Бинанын дигяр, узаггёрян бахышлара сахиб олмайан сакинляринин нязяриня чатдырмаг истейирем ки, аз гийбет елейиб полезны ишнян мяшхул олсунлар.

Хёрмятля,
Гюльчёхря

Edited by Holden, 05 June 2007 - 12:57 PM.

 • 0

#18 Джябджибони

Джябджибони

  Житель

 • Пользователи
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1,201 posts
 • :

Posted 05 June 2007 - 01:04 PM

Машалла!

Attached Files


 • 0

#19 Aya

Aya

  Росё-фудзё

 • Админы
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4,349 posts
 • :

Posted 05 June 2007 - 01:04 PM

Херметли Сакинлер,

Хаиш едирем бурада ёз фикирлеривизи ве ирадлырывызы гойа билерсиниз.

Утанмайын хамынын фикири хошду.

Айбениз, управдом Айбениз.
 • 0

#20 Elf

Elf

  little one

 • Постояльцы
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1,449 posts
 • :

Posted 05 June 2007 - 01:05 PM

Хёрмятли Интигам мюеллим ве башгалары,

Хаиш едирем тезе гоншувузу хёрметле гаршылаясуз.

з.ы. на большее не хватило. biggrin.gif а вообще благодарю за положительные эмоции lol.gif

Edited by Elf, 05 June 2007 - 01:06 PM.

 • 0

0 user(s) are reading this topic

members, guests, anonymous users